top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MTC Polska Sp. z o.o., Pruszków, ul. Traktowa 4.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych e-mail: rodo@mtc-polska.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług prawnych, doradczych, IT, spedycyjnych i przewozowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówieniu oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora.

6. Pana/Pani dane nie będą przekazane do państw trzecich. Dane mogą być udostępnianie podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej MTC Holding.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

  • do usunięcia danych osobowych, 

  • do ograniczenia przetwarzania danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

bottom of page